Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Кредити на нові авто

У зв’язку з воєнним станом, з 24 лютого 2022 року призупинено розгляд кредитних заявок за усіма кредитними послугами.

Мрієш придбати нове авто та не маєш заощаджень? Кредобанк допоможе тобі здійснити твою мрію! Ми пропонуємо кредити за вигідними умовами та акційними програмами для наших клієнтів.

Загальні умови надання кредиту

Переваги:

 • мінімальний авансовий платіж — 10% від вартості автомобіля
 • максимальний термін кредитування — до 7 років
 • вигідні для клієнтів акційні кредитні програми спільно з імпортерами/дилерами різних марок авто
 • мінімальні вимоги до потенційних позичальників — доступність кредитів
 • швидке прийняття кредитних рішень

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування» АТ «Кредобанк» визначає наступні вимоги до позичальника:

 • позичальник повинен бути правоздатним
 • вік позичальника на момент укладання кредитного договору повинен перевищувати 21 рік
 • позичальник повинен мати стабільний рівень доходів та бути платоспроможним. Для визначення платоспроможності приймаються офіційно підтверджені доходи позичальника (чи його сім'ї) та поручителя
 • схема кредитування — кредит

Необхідний пакет документів:

 • анкета-заява на отримання кредиту
 • паспорт громадянина України — для резидентів або діючий паспорт країни, громадянином якої являється клієнт або посвідка на тимчасове проживання в Україні - для нерезидентів
 • ідентифікаційнй код
 • довідка з місця роботи із зазначенням посади та отриманого доходу
 • для приватних підприємців-фізичних осіб замість довідки про зарплату необхідно надати один з наступних документів:
 1. декларація про доходи за останні 4 квартали, на останню квартальну дату, що передує подачі заявки на отримання авто в кредит
 2. довідка з ДФСУ про отримані доходи за останні 4 квартали на останню квартальну дату, що передує подачі заявки
 3. виписка з поточного рахунку Фізичної особи-підприємця за останні 12 міс
 • рахунок-фактуру на автомобіль, який купується зі специфікацією або договір купівлі-продажу автомобіля
 • інші документи при необхідності
Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання
банківської послуги споживчого кредитування*:

1. За несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за Кредитним договором Позичальник, крім відшкодування збитків,
сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період прострочення, розрахованої
від суми кожного несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання Позичальника, за кожен день прострочення від
дати виникнення прострочення до дати, що передує даті погашення заборгованості Позичальника. В будь-якому разі розмір пені,
нарахованої Позичальнику на підставі цього пункту Кредитного договору, не може перевищувати 15% (відсотків) від суми
несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання.
2. За невиконання взятих на себе зобов’язань по поверненню Кредиту Позичальник, крім сплати пені, відшкодовує Банку
заподіяні збитки в повному обсязі, в тому числі й упущену вигоду.
3. Штрафи за порушення зобов`язань за Кредитним договором.
3.1. Позичальник сплачує на користь Банку штраф:
— у розмірі 1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копійок) одноразово за кожен окремий випадок порушення, невиконання або
неналежного виконання обов`язків/вимог, а саме впродовж дії Кредитного договору на вимогу Банку Позичальник зобов’язаний
надавати офіційні оновлені документи, які підтверджують отримання та розмір доходів за останні шість місяців. Вказані документи
Позичальник зобов’язаний надавати Банку впродовж 30 (тридцяти) днів від дня їх вимоги Банком від Позичальника.
— у розмірі 1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копійок) одноразово за кожен окремий випадок порушення, невиконання або
неналежного виконання обов`язків/вимог щодо:
— сприяння Банку в проведенні перевірки наявності та технічного стану Транспортного засобу, оформленого для забезпечення
виконання зобов’язань по цьому Кредитному договору
— надання на першу вимогу Банку документів та інформацію, що підтверджують актуальний стан Транспортного засобу,
право володіння, користування та розпорядження предметом застави.
— у розмірі 0,6% (Нуль цілиш шість десятих процента) від суми заборгованості за Кредитом, щомісячно за кожен випадок
порушення, невиконання або неналежного виконання обов`язків/вимог щодо:
— щорічного страхування Транспортного засобу від всіх ризиків фізичного пошкодження, загибелі чи викрадення (повне АВТОКАСКО)
на користь Банку на весь період дії цього Кредитного договору, на суму реальної ринкової вартості Транспортного засобу
на момент укладення договору страхування.
— щорічного страхування Позичальника від нещасних випадків на користь Банку на весь період дії Кредитного договору на суму
не меншу залишку фактичної заборгованості за Кредитним договором, якщо дане страхування передбачене умовами кредитного договору;
 — у розмірі 0,4% (Нуль цілих чотири десятих процента) від суми заборгованості за Кредитом, щомісячно за кожен випадок порушення,
невиконання або неналежного виконання обов`язків/вимог щодо зобов’язання боржника зареєструвати та надати в Банк нотаріально
посвідчену копію свідоцтва про реєстрацію Транспортного засобу протягом 10 (десяти) календарних днів з дня наступного
за днем видачі Банком Кредиту.
— інші штрафи, передбачені Кредитним договором.
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої
чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

* Згідно положень пункту 6−1 Розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування»:
«У період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після дня його припинення або скасування
у разі прострочення споживачем виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит споживач звільняється від
відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. У разі допущення такого прострочення споживач звільняється,
зокрема, від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена
договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором.»

Тарифи при обслуговуванні діючих кредитних договорів

Кредитний договір на автокредитування (фіксована процентна ставка)

Додаток до кредитного договору на автокредитування (фіксована процентна ставка)

Кредитний договір на автокредитування (змінювальна процентна ставка)

Додаток до кредитного договору на автокредитування (змінювальна процентна ставка)

Цілодобовий контакт-центр