Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Рефінансування

У зв’язку з воєнним станом, з 24 лютого 2022 року призупинено розгляд кредитних заявок за усіма кредитними послугами.

Сплачуєте дорогі кредити в інших банках — час позбавитись зайвих витрат! Переведіть дорогі кредити до KredoBank та сплачуйте менше! Особливі умови продукту «Рефінансування» дозволять суттєво зменшити щомісячний платіж по кредиту або отримати додаткові кредитні кошти. Телефонуйте 0 800 505 606.

Основні переваги рефінасування:

 • перекредитовуємо до 500 000 грн + можливість додатково отримати гроші на будь-які цілі
 • без страхування
 • без застави та поручителів
 • без комісій за дострокове погашення
 • термін — від 6 до 60 місяців
 • фіксований щомісячний платіж
 • фіксована ставка протягом всього терміну кредитування
 • комісія за відкриття картки та поточного рахунку — 200 грн, або зарахування на діючу картку Кредобанку
Кредитний продукт
Наявність документів про доходи
Сума кредиту
(на руки)
Річна процентна
ставка
Порядок визначення
процентних ставок та їх сплата
«Рефінансування Стандарт» Без довідки про доходи 1 000 − 50 000 грн
65%

Фіксована процентна ставка,
з щомісячною сплатою відсотків
кожного числа, що відповідає
даті укладення договору.
«Рефінансування VIP» З довідкою про доходи від 3 місяців або
виписку з банку від 3 місяців заробітної плати
або довідка ОК7 з Пенсійного фонду України
50 001−100 000 грн
55%
«Рефінансування VIP+» Виписку з банку за останні 6−12 місяців заробітної
плати
100 001−500 000 грн
35%

Незалежно від обраного кредитного продукту, для детального аналізу, Банк має право запросити від Клієнта додаткові документи.

[calculator id=47]

* сума платежу за розрахунковий період (місяць) включає платіж за кредитом, проценти за користування кредитом, розмір платежів за додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб.

Після укладення договору, Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або договором).

Клієнт, має право в будь-який момент дії Кредитного договору достроково розірвати даний договір, а саме здійснити дострокове погашення кредитної заборгованості згідно умов договору, шляхом внесення необхідної суми коштів, для повного закриття кредитного договору та написанням заяви на відділенні банку про дострокове погашення кредиту.

Для ознайомлення з типовим шаблоном договору та інших типових договорів про надання банківських послуг просимо перейти за посиланням.

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування*:

• Пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, від суми простроченого платежу, що діяла у період, за який
сплачується пеня (але не більше 15% (п`ятнадцяти відсотків) від суми простроченого платежу) — за несвоєчасне виконання кожного грошового
зобов`язання за договором про споживчий кредит.
• Штраф у розмірі 5% (п`яти відсотків) від суми кредиту за договором про споживчий кредит — одноразово за кожен випадок не надання
Позичальником, в строки визначенідоговором про споживчий кредит, до Банку офіційних документів, які підтверджують отримання та розмір
доходів за останні шість місяців.
• Штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від суми кредиту за договором про споживчий кредит — одноразово, у випадку не
надання Позичальником до Банку підтверджуючих документів про повне погашення (рефінансування) кредитної заборгованості
Позичальника перед Кредитором у розмірі суми кредиту за Кредитним договором та припинення кредитного договору укладеного з Кредитором.
Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань споживачем на підставі договору
про споживчий кредит, не може перевищувати половини (50%) суми, одержаної споживачем за таким договором.

* Згідно з положеннями пункту 6−1 Розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування»:
«У період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після дня його припинення або
скасуванняу разі прострочення споживачем виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит споживач
звільняється відвідповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. У разі допущення такого прострочення
споживач звільняється, зокрема, від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата
яких передбаченадоговором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання)
споживачем зобов’язань за таким договором.»

Банк вправі відмовити у виплаті позичальнику кредиту або його частини та/або припинити кредитування позичальника у випадку:

 • прострочення сплати процентів та/або повернення кредиту (частини кредиту) щонайменше на один календарний місяць;
 • порушення позичальником істотних умов кредитного договору, зокрема: надання для здійснення платежів документів, що не відповідають вимогам законодавства України та встановленим в банку правилам; представлення позичальником у банк для отримання кредиту документів/інформації, що виявились недостовірними; невиконання позичальником зобов’язань, передбачених типовим шаблоном договору споживчого кредитування.
 • передбаченому п. 4.8. типовим шаблоном договору споживчого кредитування;

Також банк вправі у вище вказаних випадках вимагати дострокового повернення кредиту, процентів, комісій та інших належних до сплати платежів за кредитним договором, про що письмово повідомляє позичальника.

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту «Рефінансування Стандарт»

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту «Рефінансування VIP»

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту «Рефінансування VIP+»

Цілодобовий контакт-центр