Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Рефінансування та консолідація

Обтяжливо погашати непомірні відсотки за кредитами в інших банках? Рефінансуйте свою валютну заборгованість чи об'єднайте кілька іпотечних кредити в один. «Рефінансування та консолідація» іпотечних кредитів дозволяє зручно і зрозуміло погашати кредит в Кредобанку, зменшивши водночас свої витрати за кредитом.

1. У нас одні з найнижчих ставок на ринку

Період Перший рік кредиту З другого року
Відсоткова ставка 11,50% UIRD3М+ 5,00%


2. Комісія за видачу кредиту

Видача кредиту з комісією 0,5%.

3. Отримайте знижку 1% до відсоткової ставки

Переведіть свої надходження (зарплату, доходи) до Кредобанку або перераховуйте чистий дохід підприємця на рахунок в банку. І тут ставка вже точно найнижча:

ПеріодПерший рік кредитуЗ другого року
Відсоткова ставка10,50%UIRD3M+5,00%

Основне, що треба знати

 • Максимальна сума кредиту до 3 000 000 грн (мінімальна сума кредиту — не визначено);
 • Максимальний термін до 240 місяців (мінімальний термін — не визначено);
 • Об'єкт кредитування — кредитна заборгованість Клієнта в інших банках та фінансових установах

Маєте запитання?

Домовтеся з нами на відеозустріч онлайн. Консультант Кредобанку допоможе вам розібратись в нюансах іпотечного кредитування.

Наприклад

Вартість нерухомості - 1 500 000,00 грн. Необхідна сума кредиту — 500 000,00 грн. Термін кредитування — 10 років

Реальна річна процентна ставка:

 • Класична схема погашення — 15,54%
 • Ануїтет — 15,60%

Увага! Усі розрахунки є приблизними

[calculator id=140]

* сума платежу за розрахунковий період (місяць) включає платіж за кредитом, проценти за користування кредитом, розмір платежів за додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб.

Застереження: наведені обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для позичальника є репрезентативними та базуються на обраних Позичальником умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що кредитний договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а банк і позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в кредитному договорі. Орієнтовна реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги банку залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії кредитного договору.

Необхідні документи:

 • паспорт громадянина України;
 • ідентифікаційний код;
 • довідка/виписка про доходи за останні 6 місяців (для осіб, які ведуть підприємницьку або незалежну професійну діяльність — за 12 місяців);
 • документи, які стосуються об'єкта кредитування та/або предмета іпотеки;
 • документи первинного кредитора;
 • інші документи (при необхідності) після консультації в Банку.

Що ще треба знати:

 • Вид процентної ставки: змінна;
 • Забезпечення: іпотека нерухомості;
 • Схема погашення: класична, ануїтетна;
 • Відкриття поточного рахунку — тариф відповідно до обраного тарифного пакету. З тарифними пакетами та їх вартістю можна ознайомитись тут
 • Страхування: предмет іпотеки — орієнтовно 0,23% від заставної вартості предмета іпотеки, щорічно; Життя Позичальника — орієнтовно 0,6% від залишку кредитної заборгованості, щорічно;
 • Оцінка нерухомості СОД — відповідно до тарифів обраного оцінювача;
 • Нотаріальні витрати — податки та збори пов’язані із нотаріальним укладенням договору іпотеки відповідно до податкового законодавства, а також оплата послуг нотаріуса відповідно до тарифів обраного нотаріуса;
 • З типовим кредитним договором можна ознайомитись за посиланням типовий кредитний договір.

Фізичні особи підприємці замість довідки про доходи подають:

 • декларацію про одержані доходи або звіт суб'єкта малого підприємництва — фізичної особи за останні чотири квартали з відміткою ДПІ;
 • свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця;
 • свідоцтво про право сплати єдиного податку;
 • ліцензії на право займатись окремими видами діяльності, які підлягають ліцензуванню, а також патенти та дозволи на здійснення окремих видів діяльності, якщо останні передбачені чинним законодавством (у випадку здійснення таких видів діяльності);
 • бізнес-план або план доходів та витрат на весь строк кредитування (на перший рік — поквартально, на наступні роки — щорічно; якщо строк кредитування 1 рік або менше — то на відповідний строк помісячно);
 • виписка (довідка) банку з рахунку про рух коштів за останні 6 міс.;
 • інші документи, що підтверджують фінансовий стан Позичальника.

Додаткова інформація:

UIRD3M — індикативна ставка Українського індексу ставок за тримісячними депозитами фізичних осіб, яка публікується щоденно на офіційному сайті Національного банку України.

У квітні 2022 року розрахункове значення UIRD3M становить 7,44%

Комісії які можуть бути застосовані в процесі кредитування:

 • розгляд Анкети-Заяви на отримання кредиту: безоплатно;
 • управління кредитом: безоплатно;
 • збільшення суми кредиту: 1,75% від суми збільшення;
 • розгляд Анкети-Заяви на внесення змін та доповнень в умови кредитування за ініціативою Клієнта: безоплатно;
 • зміна графіку погашення кредиту за ініціативою клієнта/Продовження строку погашення кредиту (за ініціативою Клієнта): 2% від суми залишку заборгованості;
 • зміна умов кредитування за ініціативою клієнта (крім зміни графіку погашення та збільшення суми кредиту/ліміту кредитування): 2% від суми залишку заборгованості;
 • зміна умов кредитування за ініціативою банку: безоплатно;
 • повне дострокове погашення кредиту протягом першихшести місяців кредитування: безоплатно;
 • зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Клієнта при здійснені реструктуризаційних заходів для договорів укладених до 15.03.2010р. (в т.ч. розгляд кредитної заявки за внесення цих змін)від 0,2% до 1% від суми залишку заборгованості за кредитом: від 0,2% до 1% від суми залишку заборгованості за кредитом.
 • Банк не надає згоду на наступну заставу/іпотеку майна, що є в забезпеченні за іпотечними кредитами в АТ «Кредобанк».
Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування:

1. У разі прострочення сплати платежів за кредитом, відсотків за користування кредитом, інших платежів: пеня у розмірі подвійної облікової
ставки Національного банку України, від суми простроченого платежу, що діяла у період, за який сплачується пеня (але не більше 15%
(п`ятнадцяти відсотків) від суми простроченого платежу) — за несвоєчасне виконання кожного грошового зобов`язання за договором про
споживчий кредит.
2. У розмірі 200,00 грн (двісті гривень/нуль копійок) одноразово за кожен окремий випадок порушення, невиконання або неналежного
виконання обов`язків/вимог:
—  надання на вимогу банку документів для оцінки фінансового стану споживача;
— не прописувати (реєструвати) без дозволу банку, будь-яких осіб у пропонованій в заставу нерухомості;
— сприяти банку в проведенні перевірки наявності та технічного стану нерухомого майна, яке буде передане в іпотеку чи майнові права на яке
будуть передані у заставу;
— надавати на першу вимогу банку документи, що підтверджують право власності на предмет іпотеки та державну реєстрацію такого права.
3. У розмірі 0,4% (0 цілих 4 десятих відсотків) від суми заборгованості за кредитом на дату порушення, щомісячно за кожен випадок порушення,
невиконання або неналежного виконання обов`язків/вимог:
1)Позичальник зобов’язаний здійснити у страховій компанії, яка відповідає вимогам банку до моменту видачі кредиту та протягом усього строку
дії цього кредитного договору, щорічне страхування на користь банку на весь період дії кредитного договору — життя та працездатності
позичальника на суму кредиту, а кожний наступний рік на суму, не меншу залишку фактичної заборгованості за кредитом — предмета іпотеки на
його повну заставну вартість, від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування;
2) зареєструвати право власності на придбане за рахунок отриманого кредиту нерухоме майно та не пізніше 15 (п`ятнадцяти) днів від дня
реєстрації, представити в банк усі підтверджуючі реєстрацію документи;
3) у випадку, якщо нерухоме майно яке придбавається за рахунок кредиту знаходиться на земельній ділянці, яка станом на дату видачі кредиту
не перебуває у власності позичальника/іпотекодавця, зареєструвати право власності (забезпечити реєстрацію права власності іпотекодавцем) на
земельну ділянку на якій знаходиться нерухоме майно, яке придбавається за кредит та не пізніше 12 (дванадцяти) місяців від дати видачі
кредиту представити в банк усі підтверджуючі реєстрацію документи та внести відповідні зміни (забезпечити внесення відповідних змін
іпотекодавцем) до кредитного договору та договору іпотеки, відповідно до вимог чинного законодавства;
4. У розмірі 0,4% (0 цілих 4 десятих відсотків) від суми заборгованості за кредитом на дату порушення, щомісячно за кожен випадок порушення,
невиконання або неналежного виконання обов`язків/вимог щодо надання документального підтвердження повного виконання розрахунків між
продавцем та позичальником (покупцем) за договором купівлі-продажу нерухомого майна, яке придбається за рахунок кредиту, у вигляді копії
«Нотаріально посвідчених (-ої) заяв (-и) про повний розрахунок».

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як
обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або
законом.
Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Істотні характеристики послуги «Рефінансування та консолідація»

Цілодобовий контакт-центр