Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Кредо Авто Лізинг

[form id=107]

Параметри продукту:

  • Вид лізингу — фінансовий;
  • Об'єкт лізингу — транспортні засоби повною масою до 7,5 тон (категорії В та С1 або ін.);
  • Авансовий платіж — від 20% вартості об'єкта лізингу;
  • Схема погашення лізингових платежів — ануїтет, класика (залежно від вибору клієнта);
  • Строк лізингу — до 84 місяців;
  • Відсоткова ставка — фіксована, змінювана (залежно від вибору клієнта);
  • Додаткове забезпечення — відсутнє.
  • Відмова від договору лізингу протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору неможлива

Цінові умови фінансового лізингу

Авансовий платіж
від 20% до 29,99%
від 30% до 39,99%
від 40% до 49,99%
від 50% до 59,99%
від 60%
Строк лізингу
Процентна ставка
12 міс
3,99%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
24 міс
5,99%
3,99%
0,01%
0,01%
0,01%
36 міс
6,99%
5,99%
3,99%
0,01%
0,01%
48 міс
9,49%*
8,99%*
8,49%*
6,99%*
5,99%*
60 міс
9,49%*
8,99%*
8,49%*
7,99%*
6,99%*
72 міс
9,49%*
8,99%*
8,49%*
7,99%*
6,99%*
84 міс
9,49%*
8,99%*
8,49%*
7,99%*
6,99%*
Для марок авто
Для всіх марок авто
Адміністративна комісія
від 2% до 15%
Схема погашення лізингових платежів
щомісячно згідно з встановленим графіком (класичним чи ануїтетним)
Щомісячна комісія
від 0,1% до 2%

*Ставка змінювана (зміна відбувається з 37 місяця дії договору фінансового лізингу)

Кредобанк гарантує високий ступінь надійності та якості виконання лізингових операцій. Забезпечивши повний пакет послуг страхування та реєстрації об'єкту лізингу, що дає можливість клієнту придбати в лізинг техніку та транспортні засоби відомих марок з мінімальними витратами часу.

[calculator id=97]

Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування:

1) Пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період прострочення, від вчасно невиплаченої суми
будь-якого платежу за Договором за кожен день прострочення, до моменту повної виплати платежу;
2)Компенсація будь-яких витрат, понесених банком та/або винагороди, включаючи, окрім іншого, гонорари юристам, судові та позасудові
витрати, нараховані/виплачені з метою відшкодування сум, не виплачених лізингоодержувачем відповідно до договору. Банк надає
лізингоодержувачу відповідну документацію, що підтверджує понесені витрати; проте ненадання такої документації не звільняє
лізингоодержувача від компенсації та не вважається підставою для відстрочення виплати компенсації.


Банк має право в односторонньому порядку розірвати договір/відмовитися від договору, та, також серед іншого, право на повернення об'єкта
лізингу, в наступних випадках:
— лізингоодержувач не сплатив 1 (один) наступний лізинговий платіж у повному обсязі або частково, і строк невиконання зобов’язання зі сплати
перевищує 30 (тридцять) календарних днів. Будь-які гарантії, виконання договору втрачають чинність.
— лізингоодержувач використовує об'єкт лізингу, не дотримуючись інструкцій виробника/продавця, гарантійних умов, інструкцій банку, або
суттєво чи постійно створює загрозу пошкодження/знищення/викрадення об'єкта лізингу.
— лізингоодержувач не використовує об'єкт лізингу відповідно до договору та/або не підтримує його у належному стані.
— лізингоодержувач використовує об'єкт лізингу з будь-якою незаконною метою або у будь-якій незаконній діяльності.
— лізингоодержувач не дотримується будь-якого з положень договору (включаючи, окрім іншого, суборенду, обтяження на користь третіх
сторін, використання як таксі, експлуатацію в навчальних цілях в автошколі, участь у будь-яких змаганнях тощо, без попередньої письмової
згоди АТ «КРЕДОБАНК»).
— лізингоодержувач вчиняє або робить спроби вчинити шахрайські дії під час страхування.
— інформація, надана лізингоодержувачем, включаючи, окрім іншого, інформацію стосовно його персональних даних та фінансового стану,
є недостовірною.
— об'єкт лізингу визнано повною технічною або економічною втратою відповідно до умов страхування об'єкта лізингу.
— об'єкт лізингу знищений або втрачений іншим чином. У цьому випадку лізингоодержувач повинен письмово повідомити банк впродовж
24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту знищення чи втрати Об'єкта лізингу, а страхову компанію в строки та у формі визначеними умовами
договору страхування, та надати з цією метою всі підтверджуючі документи.
— за виняткових обставин та/або в умовах форс-мажору, які, на думку Банку, ставлять під загрозу або затримують виконання договірних
зобов’язань, або за яких лізингоодержувач неспроможний виконати свої зобов’язання за договором.
— лізингоодержувач передає право керування об'єктом лізингу особам, що не були застраховані лізингодавцем


Негайно після розірвання/відмови від договору банк має право скористатися всіма отриманими гарантіями для одержання повної суми всіх
непогашених лізингових платежів та інших платежів, незалежно від дати їхнього здійснення. У разі дострокового закінчення строку
лізингу/розірвання договору, а також якщо банк вимагає повернення об'єкта лізингу відповідно до інших положень договору, лізингоодержувач
зобов’язаний повернути об'єкт лізингу за свій власний рахунок у відмінному робочому та технічному стані за адресою місцезнаходження банку,
якщо інша адреса не вказана банком, впродовж 10 (десяти) робочих днів від дати одержання відповідного запиту банку. В такий же строк
(впродовж 10 (десяти) робочих днів від дати одержання відповідного запиту банку лізингоодержувач зобов’язаний сплатити банку різницю
(в разі її наявності) між лізинговими платежами (іншими платежами), що залишилися несплаченими відповідно до графіка лізингових платежів,
інших умов договору у зв’язку з достроковим закінченням строку лізингу/розірванням договору за період після такого закінчення, та вартістю
об'єкта лізингу (тобто вартістю, за якою здійснюється оприбуткування на балансі лізингодавця об'єкта лізингу згідно з положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, або ринковою вартістю об'єкта лізингу, що визначається професійним оцінювачем майна відповідно до
чинного законодавства). Сторони погодили, що вказана різниця є упущеною вигодою АТ «КРЕДОБАНК» та має бути відшкодована банку
лізингоодержувачем відповідно до умов договору та чинного законодавства.
Зобов’язання щодо сплати такої різниці залишається чинним до моменту його виконання лізингоодержувачем, в тому числі після закінчення
строку лізингу/розірвання договору.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як
обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або
законом.
Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Істотні характеристики продукту «Кредо Авто Лізинг»

Цілодобовий контакт-центр